Iskolánkról

Az iskola hitvallása:

“Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger…”                              

/Kalkuttai Teréz Anya/

 

  1. Az iskola bemutatása

 

I.1. Az infrastrukturális feltételek alakulása

Iskolánk 1990 augusztusáig a hajdúdorogi Tokaji úti Általános Iskola eltérő tantervű tagozataként működött. 1990 szeptemberétől – lelkes gyógypedagógusok kezdeményezése eredményeként – új intézményként 2. sz. Általános Iskola néven látta el nevelési-oktatási feladatait.

2010 előtt az intézmény székhelye a Nánási u. 11. szám alatt volt. Sem a székhely, sem a székhelyen kívüli telephely nem iskolának épült, ami azt is jelentette, hogy nem rendelkeztünk tornaszobával, sportudvarral, így a testnevelési órákat is a tantermekben és a játszóudvaron tartottuk meg. Tanulóink a városi sportpályán készültek fel a megyei atlétikai versenyekre, ahonnan sorozatban dobogós helyezéseket hoztak el, több esetben is sikeresen képviselve ezzel Hajdú-Bihar megyét az országos bajnokságokon.

2010-ben egy önkormányzati pályázat keretén belül elnyert támogatás jóvoltából a Nánási út 19. sz. alatti telephelyen lévő épület átépítésre és bővítésre került, ezzel új távlatok nyíltak meg az itt élő gyerekek oktatásában.

Az átépítés keretén belül új tornaszoba és sportudvar, számítástechnika szaktanterem, modern tálalókonyha, ebédlő kialakítása járult hozzá a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez. A labdajátékok elsajátítását is biztosító sportudvar, valamint a tornaszoba egyúttal alkalmassá váltak a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetésére is.

Intézményünk ettől az évtől kezdődően immár általános iskolaként normál értelmi övezetbe tartozó tanulók nevelését-oktatását is lehetővé tette.

2011 szeptemberében iskolánk hivatalosan is felvette a Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskola nevet. A Teréz anyáról készített ikont, az iskola tanulóit, dolgozóit és az épületet Kocsis Fülöp püspök atya áldotta meg.

 

Az iskolában jelenleg 5 gyógypedagógus, 2 tanító, 1 testnevelő, 2 szociálpedagógus és egy gyógypedagógiai asszisztens látja el az ép intellektusú, valamint a tanulásban és értelmileg akadályozott, sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelését-oktatását, továbbá  napközi otthonos foglalkoztatását.

A tanév során egy szociálpedagógus látja el a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat heti 6 órában. Folyamatosan tartja a kapcsolatot a szülőkkel, családlátogatásokon személyes beszélgetések során figyelemmel kíséri tanulóink családi hátterének alakulását. Elmondható, hogy a legtöbb esetben a család, mint zárt közösség nehezen nyílik meg egy idegen számára, ugyanakkor az a tapasztalat, hogy őt szívesen fogadják a szülők, és nem volt eddig ellenvetés a családlátogatásokkal szemben.

Iskolánk együttműködik az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival, és részt vesz a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken is.

 

A 2017/2018. tanévben a következő csoportok működnek:

1-2. osztály:                  19 fő  (normál, BTM-es és SNI)

3-4. osztály:                  9 fő (normál, BTM-es és SNI)

5-6. osztály:                  8 fő ( SNI, tanulásban és értelmileg akadályozott)

7-8. osztály:                    9 fő ( SNI, tanulásban és értelmileg akadályozott)

Összesen:                      45 fő

 

A csoportok kialakításánál az egy osztályfokon tanuló gyermekek létszámát és a pedagógusok egyenletes terhelhetőségét vesszük figyelembe. A csoportokban minden esetben az osztályfőnök tartja a legtöbb tanítási órát, elsősorban a fő tantárgyakra koncentrálva. Iskolánk pedagógusainak fő feladata a gyerekek önálló tanulásra való képességének folyamatos fejlesztése, valamint a személyiségfejlesztés és az osztályközösségek formálása, amely egyrészt visszahat a tanulási képességre, másrészt a társadalomba való beilleszkedést is elősegíti.

A tanév során a gyermekek napközi otthonos ellátása két napközis csoportban történik. A napközis nevelők – akiknek a tevékenységét egy gyógypedagógiai asszisztens is segíti – az osztálytanítókkal szorosan együttműködve végzik munkájukat. Fontos feladatuk a gyerekek étkezési kultúrájának megszilárdítása és a szabadidő tartalmas eltöltésének megszervezése, ill. a tanulási idő alatt a következetes felkészítés és az ellenőrzés. Az így biztosított változatos programok nemcsak az ismeretek bővítésére, hanem a közösségi nevelésre is kiváló lehetőséget nyújtanak.

Iskolánkban 2009/2010. tanévben került megvalósításra a TÁMOP – 3.1.4./08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben elnevezésű pályázat.

A „Tehetségeinkért együtt” című Genius Tehetséggondozó pályázat nyújtotta lehetőségeken beleül, ill. a Kalkuttai Tehetségpont minősítésünkből adódóan folytatódik a mandalafestés és az asztalitenisz. 2017. március 3-án, Budapesten megrendezett Speciális Szakiskolák Országos Asztalitenisz Diákolimpiáján és Nyílt Utánpótlás tehetségkutató Versenyén iskolánk két tanulója, Makula Éva Anna és Makula Brigitta játszotta a „házi” döntőt, melyet előbbi nyert meg, s lett országos bajnok.

A 2013/2014. tanévtől új szakfeladatot kaptunk az utazó gyógypedagógigai tanári feladatok ellátásával, ebben jelenleg egy fő gyógypedagógusunk lát el fejlesztő feladatokat a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI intézményében.

Iskolánkban a kezdetek óta folyik hitoktatás. Ezt a munkát ebben a tanévben egy fő diakónus látja el, délelőtti és délutáni foglalkozások keretében. A szülők és pedagógusok fontosnak tartják a gyermekek görög katolikus szellemiségű erkölcsi nevelését. Minden tanuló részt vesz a hit- és erkölcstan tantárgy oktatásában.

Szintén régi hagyomány intézményünkben a roma kisebbségi oktatás, melynek keretében a tanulók heti 1 órában cigány népismeretet és 2 órában cigány nyelvet tanulnak. Kiemelt nevelési célunk ezen a területen a gyermekek egészséges identitásának erősítése, néphagyományaik ápolása és megőrzése.

Fontos feladat számunkra az intézmény társadalmi kapcsolatainak szélesítése, a társadalmi elfogadás és integráció szorgalmazása. Ennek érdekében igyekszünk bekapcsolódni a város vérkeringésébe. Így a város másik két oktatási intézményével – kezdeményezésünkre – egyre gyakoribb a közös programok szervezése, pl. sportnap, mandalafestő nap. Fontosnak tartjuk, hogy ismerkedjenek egymással különböző korú, értelmi képességű, társadalmi helyzetű tanulók olyan területeken, ahol mindnyájan sikerélményhez juthatnak.

A város civil szervezetei közül folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Fehér Bot Alapítvánnyal, továbbá a debreceni Máltai Szeretet Szolgálat támogatására is számíthatunk.

A művészeti tevékenységek nagy népszerűségnek örvendenek tanulóink körében mind a tanítási órákon, mind a szabadidős tevékenységek keretében. A tevékenységek során a különböző korosztályú diákok differenciáltan tevékenykedhetnek. Erre a kínálkozó pályázati lehetőségeket is igyekszünk megragadni.

 „Mindenki számára világos, hogy a sikerélmény pozitív hatása nagyon fontos a pedagógiában. Ám különösen fontos ez azokban a társadalmi csoportokban, melyek a társadalom perifériáján élnek, vagy épp most marginalizálódnak. Ami nekik leginkább hiányzik, az úgynevezett énhatékonyság érzés, az önbizalom, annak átélése, hogy „én is képes vagyok csodát teremteni”. A művészeti tevékenység pont ezt erősíti meg a maga hihetetlen eszközeivel. Érzelmi többlettel ajándékozza meg az előadót és a hallgatót, illetve a nézőt, ami nemcsak az adott területre, hanem az egész személyiségre kihat. Nem véletlen, hogy a világon minden sikeres esélyteremtő programnak kiemelt része a művészeti tevékenység valamilyen típusa.” – írja L. Ritoók Nóra, tehetségnagykövet.

Egyik fő nevelési célunk a környezettudatos magatartás erősítése, melynek érdekében minden tanulási és szabadidős tevékenység által kínált alkalmat megragadunk. A környezettudatos magatartás mellett fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, ennek kapcsán részt veszünk az iskola-gyümölcs és az iskolatej programban, valamint minden évben csatlakozunk a Dohányzás mentes világnap és a Magyar Diáksport Nap  akcióhoz.

 

Iskolánkban a jelenleg érvényben lévő helyi tanterv alapján heti 2 órában folyik a a cigány nyelv oktatása, emellett diákjaink heti 1 óra keretében cigány népismeretet is tanulnak.

A tanórán kívüli szakköri, ill. önképzőköri kereteken belül lehetőségük nyílik különböző kézműves (hímzés, kötés, bőrözés, mandalafestés), valamint sport (asztalitenisz, atlétika, zsinórlabda) tevékenységek folytatására.

Intézményünk 5 évvel ezelőtt részt vett a Géniusz tehetségkutató pályázatban, és ennek eredményeképpen elindítottunk egy mandalafestő szakkört, bevezettük az asztalitenisz sportágat, valamint kiemelt szerepet kapott a terematlétika.

Mivel intézményünkben integrált oktatás folyik ép intellektusú, valamint tanulásban és értelmileg akadályozott gyerekek oktató-nevelő munkája terén, nagyon fontos számunkra, hogy a művészet és a sport segítségével segítsük a gyerekek sajátos képességeinek kibontakoztatását.

A gyerekek a sport és a művészet terén kiemelten tehetségesek, a művészeten belül a mandalafestés terén sikerült szinten minden gyereket bevonni a közös munkába: a színekben és a formákban rejlő variációs lehetőségek nagyon komolyan megmozgatták a fantáziájukat. A mandalafestésnek egyébként terápiás jellege is van több szempontból is: egyrészt a túlmozgásos, hiperaktív jellegzetességeket mutató tanuló is egy bizonyos mandalafestéssel eltöltött óra után lenyugszik és át tudja adni magát ennek a csendes művészetnek, másrészt a pedagógus számára is segítség, hiszen a gyerek által választott forma, a világos és sötét színek használata sok mindent elárul a tanuló mentális állapotáról.

Az elkészült alkotásokat kiállítjuk az általunk kezdeményezett és koordinált Cigány Kulturális Fesztiválon, ami az idén tavasszal immár 9. alkalommal került megrendezésre.

A sport terén ugyanilyen együttműködést igyekszünk megvalósítani. Mind az asztalitenisz, mind a terematlétika kiváló lehetőséget biztosít, hogy a gyerekek megmutathassák, hogy milyen ügyesek ezekben a sportokban.

A mandalafestés és az asztalitenisz révén iskolánk 2015 februárjától regisztrált tehetségpontként folytathatja ez irányú tevékenységét.